Test

Welkom op Lezenswaard.be

Logo met driehoek

"Ein Haus ohne Bücher ist wie ein Zimmer ohne Fenster" -Heinrich Mann

"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen" -Jan Slauerhoff

www.Lezenswaard.be (in EN: "Worth reading") is an international selection of poems & excerpts of prose in Dutch, English, French, German and other lang. : click e.g. English-Poetry. Happy reading!

www.Lezenswaard.be is een internationale selectie van lezenswaardige gedichten & prozafragmenten in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en andere talen. Veel leesplezier!

"Kon de tijd maar / stil blijven staan / dan ving ik hem / in dit gedicht / en liet hem / nooit meer gaan" (G.V.)

INDEX: You can retrieve an author's NAME, a TITLE or a three to seven word QUOTE by entering it in the "SEARCH" field at the UPPER RIGHT CORNER of this screen. The authors mentioned are all obviously good, = very good, = outstanding, = canon/very best. Please use the "CONTACT" button if you have comments or if you would like a notable text/translation added. 3,500 authors selected, 3,200 regular readers from all over the world. SELECTION CRITERIA: Formal beauty (e.g. Byron, Eichendorff), Emotional intensity (Mauriac, Elsschot), Mood creation (Nijhoff, Wordsworth), Narrative skill (García Márquez, Walschap), Social relevance (Adler, Camus), Humour/Blues (Goldoni, Theognis), Metaphysical power (Hesse, Blake), Playful sensuality (Louÿs, Van Der Merwede), Nonsensical/Surrealistic value (Lear, Rimbaud) and Universal appeal (Shakespeare, Goethe). Only for NON-COMMERCIAL, PERSONAL or EDUCATIONAL FAIR USE. The NL, EN, FR & DE texts are authentic and are the copyright of their respective owners. All excerpts were available online before incorporation. Inclusion of an extract in this anthology does not imply endorsement of the content. The contents of this website vary continously: please notify if the lyrics authorship of a song is wrongly indicated, the editor (De Meester ZAJ ©) will remove a text of an author on demand.

Dinner-plate

Today's special

ANONIEM – Elckerlijc

…..
Elckerlijc

Waer sidi, vrienden ende maghe?

Maghe

Hier zijn wi, neve,

Tuwen ghebode, stout ende koene.

Neve

Elckerlijc, hebdi ons te doene?

Dat segt ons vry.

Maghe

Ja, sonder verlaet.

Wi zijn tuwen besten, wat ghi bestaet.

Al woudi yemant doot slaen,

Wi helpen u daer toe.

Neve

Want het moet alsoe staen,

Salment maechscap te recht orboren.

Elckerlijc

God die danc u, mijn vrienden vercoren.

Ick claghe u met droevigher herten mijn ghevaernis:

Dat ic ontboden bin, alsoot claer is,

Een verre pelgrimagie te gaen,

Daer nemmermeer en is wederkeeren aen.

Daer moet ic rekeninge doen, die swaer is,

Voerden Heere, diet al openbaer is.

Maghe

Waer af moetti rekeninghe doen?

Elckerlijc

Van mijnen wercken, om cort sermoen:

Hoe ic hier mijnen tijt heb versleten

Op aertrijc ende met sonden verbeten,

Ende wat ic heb bedreven

Den tijt, gheleent ende niet ghegheven.

Hier wilt doch mede gaen, dat u die almachtighe God wil lonen,

Ende helpt mijn rekeninghe verschoonen.

So sal te minder werden mijn seer.

Maghe

Wat? Daer mede te gaen?

Neve

Way, schillet niet meer?

Voerwaer, ick heb een ander ghepeyst!

Maghe

Ic valle op mijn achterhielen.

Neve

Ten docht niet gheveyst:

Ic seynder mijnre maerten bli ende vro;

Si gaet gaerne ter feesten!

Maghe

Ick segghe oeck alsoe:

Ick soude verschieten int leste.

Elckerlijc

En wildi dan niet mede gaen?

Neve

En laet niet haesten, beste,

Ten is tot gheenre feesten te loopen

Noch tot gheenre sollen.

Elckerlijc

Nu, om een eynde te knopen,

Segt, wildi mede sonder verlaet?

Maghe

Neve, ic neme uutstel, dach ende raet,

Ende mijn ghenachte tot open tijde.

Neve

Wi willen ons verblasen.

Elckerlijc

Hoe soude ick verbliden?

Wat schoonder woerden men mi biet,

Alst coemt ter noot, so eest al niet.

Ay lazen, hoe ist hier ghevaren.
…..
…..
Die doot

Het wert ghedaen, almachtich God.

Ick wil ter werelt gaen regneren.

Oeck sal ic rasschelijc, sonder cesseren,

Tot Elckerlijc gaen: hi leeft so beestelic

Buten Gods vreese ende alte vleeselick;

Voer God aenbidt hi deertsche goet, 

Daer hy deeuwighe vreuchde om derven moet;

Daer wil ic tot hem gaen met snellen keere.

Hi coemt hier gaende; help, God Heere!

Hoe luttel vermoet hi op mijn comen!

Ay, Elckerlijc, u wert saen benomen  

Dat ghi houden waent seer vast.

Ghi sult staen tot swaren last 

Voor Gode almachtich ende buten seghe.

Elckerlijc, waer sidi op weghe 

Dus moey? hebdi al Gods vergheten?
…..