Test
Download document

ANONIEM – Adieulied van Marie van BourgoengienVan Vrou Marie van Bourgoengien.

O felle fortuyne, wat hebdy gewracht,

 

Wat hebt ghi nu bedreven

 

Aen een lansvrou van grooter macht,

 

Te Brugghe liet si haer leven!

 

Cranck avontuur schent menighen man,

 

Goods gracie wil haer bistaen nochtan,

 

God wil haer zijn rijcke gheven.

 

‘Och edel prince Maximiliaen,

 

Mijn man, mijn edel heere,

 

Hier moet een scheyden zijn ghedaen:

 

Mijn herte doet mi seere

 

Ende mijnen natuere wort mi so cranck.

 

O God almachtich, lof ende danck,

 

Van deser werelt ick mi nu keere.

 

Oorlof, van Ghelre neve reyn, 1

 

Oorlof, mijn heeren alte samen,

 

Eylaces, het moet gescheyden zijn,

God behoede u allen van blamen!

 

Adieu, Philips van Ravensteyn,

 

Adieu, van Beveren, neve reyn,

 

Ende Simpol, hooch van namen.

 

Oorlof, mijn lieve nichte soet,

 

Van Ghelre hertoginne,

 

Oorlof, mijn reyn Keyserlijck bloet,

 

Dien ic so seer beminne.

 

Tscheyden van u doet mi so wee;

 

Ghi en siet mi levende nemmermeer,

 

Oorlof, alle mijn ghesinne.

 

Adieu, Margrite, edel bloeme reyn,

 

Mijn liefste dochter, bidt voor mi;

 

Mijn herte is in grooten weyn,

 

Eylaes, die doot is mi so bi;

 

Het moet doch eens ghestorven zijn.

 

Adieu Philips, lieve sone mijn,

 

Ick scheyde noch veel te vroech van dijn.

 

Adieu, mijn vrienden altemale,

 

Ghi hebt mi redelijc wel ghedient,

 

Nu bidde ick u met corter tale:

 

Weest doch mijn kinderkens vrient,

 

Ende mijnen man wilt doen bistant,

 

Ende zijt eendrachtich in u lant,

 

Ick hope het wert u noch wel versien.Oorlof, lieve man, mijn heere,

 

God verleene u paeys ende vrede.

 

Ick ben so moede, ick en mach niet meere,

 

Die doot beroert mi alle mijn lede.

 

Adieu Brugghe, schoon stede soet,

 

God wil u nemen in zijn behoet,

 

Daer toe elck lant ende stede!’