Test
Download document

BUSKEN HUET, Conrad

Het land van Rubens

…..

Zo gij om hem te Antwerpen komt en in Saint-Antoine logeert, stoor u dan niet aan de commissionair van het hôtel. Gedurende weldra veertig jaren, beweert deze, heeft hij alle vreemdelingen, die zich in uw geval bevonden, alles laten zien, wat er te Antwerpen van Rubens is overgebleven; maar nooit, in heel die tijd, heeft iemand hem naar de buitenplaats Steen gevraagd; en hij voor zich weet niet, waar zij ligt!

Hoewel Steen ( in Elewijt ) door Rubens niet gebouwd, maar alleen vertimmerd werd, heeft het dezelfde aanspraak op onze belangstelling, als 's meesters woonhuis in de stad. Hij kocht het goed (een groot goed, bij zijn overlijden op honderdduizend gulden geschat), toen hij reeds op leeftijd begon te komen: vijf jaren na zijn tweede huwelijk. Het was een soort van feodaal kasteel, rondom in het water. Een Huis te Kleef, een Slot van Brederode. Rubens, ofschoon niets hem verhinderd zou hebben, het kasteel te slechten en er een Italiaanse villa voor in de plaats te stellen, eerbiedigde de middeleeuwse bouwtrant. De middeleeuwse torens en de middeleeuwse gracht, moet men geloven, vormden in zijn oog een aangenaam geheel met de landelijke omgeving. Een fantasie als de zijne gevoelde zich overal tehuis. De voornaamste bekoring van Steen was, dat men er zich slechts één dagreis van Antwerpen bevond, vrouw en kinderen er met volle teugen de gezonde buitenlucht konden inademen, en de kunstenaar er vrije tijd en nieuwe onderwerpen vond. Het is zo goed als zeker, dat de idylle van de Regenboog , het bacchanaal der Dorpskermis , nergens anders dan te Steen geschilderd zijn.

In de onmiddellijke nabijheid van Steen lag het buitenverblijf de Drie Torens, waar Teniers daarna, toen ook hij een man van aanzien en vermogen was geworden, met de zijnen de zomer doorbracht. Herinneringen van de vermaarde leerling zijn daar niet meer voorhanden. De tijd heeft van de Drie Torens een gewone hofstede gemaakt. Steen daarentegen behoort op dit ogenblik aan een jong Brabants edelman, die onder zijn persoonlijke leiding het kasteel laat restaureren. Nog een paar jaren, op zijn hoogst, en het oude slot zal er weder uitzien, gelijk toen Rubens er zijn atelier kwam opslaan, en de schone kinderen van Hélène Fourment er met de jonge schone moeder stoeiden in het gras-

…..