Test
Download document

DE BRUYNE, Arthur

De Boerenkrijg

…..

Op 20 Oktober 198 was er te Sint-Amands reeds een groep Brigands uit het Land van Waas aangekomen. Dezelfde dag hadden enige durvers te Bornem de Franse vrijheidsboom omvergehaald, en ’s anderen daags overrompelde een bende van vierhonderd rebellen het dorp en bevrijdde de gevangenen, op bevel van de vrederechter aangehouden. De 22 e , een zondag, doet Rollier zijn intrede in Bornem en spreekt er tot de honderden strijdlustigen en nieuwsgierigen. Tijdens die geestdriftige samenkomst doet zich ook een bijna komische gebeurtenis voor. Aan het hoofd van een twintigtal vrouwen komt er, tot groot jolijt en onder de spottend-goedkeurende toejuichingen van de omstanders, een jonge boerin naar voren gedrongen. Eeen hooivork zwaaiend, verklaart ze dat zij en haar gezellinnen er mee willen op uittrekken en dat ze alle Fransen zullen vermoorden. Het kost Rollier enig geduld en behendigheid om de Bornemse amazones aan het verstand te brengen, zonder ze te kwetsen, dat ze zich thuis heel wat verdienstelijker kunnen maken voor de vaderlandse zaak dan in de strijd te midden der mannen.

…..

Charlepoeng poogde daarop zijn geweer te schouderen, maar kreeg een bajonetsteek in de zijde, waarna een ruiter hem met zijn sabel het hoofd afhakte. Als een bloedig zegeteken werd dit hoofd op een puntige paal gestoken, en zo meegenomen naar Brussel, waar het ’s anderen daags door de municipaliteit en andere personen erkend werd als zijnde wel degelijk het hoofd van Jacquemin, bijgenaamd kozijn Karel van Loupoigne. Gedurende drie dagen bleef het grijnzende masker op de Grote Markt tentoongesteld, maar toch waren er nog velen die, zoals altijd in dergelijke omstandigheden, weigerden te geloven dat het nu wel degelijk gedaan was met Charlepoeng.

…..