Download document

SCHEIRIS, ArthurO kruise de Vlaming


…..

O Kruise dat rijst aan de rand van het woud,

O Kruise van hardsteen met letters van goud,

Gij zijt met de Vlaming in 't graf neergedaald,

Gij rijst uit zijn graf nu, en zegepraalt.

O Kruis in het bloed onze helden geplant,

Bewaar steeds, en zegen ons Vlaanderland.De stem der zee


De zee, de zee! Als winteravond

Met zilver 't grijze westen striemt

Wanneer de visser 't zwarte vaartuig

De duistrend' haven binnenriemt


De zee, wanneer uit grauwe wolken

De nacht als kille droppelen druipt

De zee wanneer de nevel heimelijk

Langs duin en strand en golven sluipt


De zee die zwoegt en zwelt en steigert

En altijd machteloos nederzinkt

En eeuwig in haar doffe deining

Een zang van wee en wanhoop zingt


O stem der zee, gij streelt bij dag mij

Met wondere melodiëenpracht

Doch 'k vat en 'k voel uw diepe zin maar

Bij 't naderen van de stille nacht


Zijt gij de stem der duizend doden

Die rijzend uit der golven schoot

Luid jammerend vrede, vrede vragen

En rusteloos dolen in hun dood


Een vriendenstem, een welbekende

Die d'oude zeeman 't harte breekt

Die van 't verleden en 't hiernamaals

Van rust en ach, van sterven spreekt


Een schrille noodkreet : Moeder, moeder!

Ginds uit de verre oceaan

Die d'oude vrouw in t'vissershuisje

Heur hand en hert doet stille staan


Een liefdewoord, zo lang gezwegen

Maar luid gegalmd in stervenswee

Dat onbeantwoord galmt en hergalmt

En sterft aan 't stille strand der zee


O stem, gij zijt het lied der engelen

Die zingend door de nevelen gaan

En bloemen strooien op de graven

Waar blad noch bloem te bloeien staan


Zij brengen aan de lieve doden

De bloemen door een vriendenhand

Met tranen en met zegewoorden

Geplukt in 't verre vaderland


Zacht luidt hun lied als verre klokken

die klinken door de duisternis

En over 't zeevlak stil en plechtig

Galmt 't hooglied der verrijzenis


'k Zie witte handen in den donker

Met schuim en golven opwaarts gaan

En schemerbleke nevelbeelden

Die wandelen over d'oceaan

't Is nacht! De donkerblauwe hemel

Hangt vol van rust ... De sterren staan

En blinken in de donkere diepten

Als zielen die ten hemel gaan