Download document

ANONIEM - NON PAPA, Clemens


Roepen, bidden

Roepen, bidden,

kermen ende claghen,

tot allen daghen

wou ick tot u myn Heere goet.

Laet myn ghebet u, Heere, behaghen,

myn siele moet liden draghen,

sy is vervult met tegenspoed,

myn leven dunckt my sterven doet.

Recht als die mensen die ter helle streken,

ik werde geleken

enen mensch geheel sonder bijstand,

als die in graven ghesteken,

die ghi niet en hebt verkeken,

die zijn verschoven van u hant,

geheel uut uwen sin geplant.