Download document

VAN MAERLANT, JacobWapene Martijn

…..
Minne es, als men bescreven vint,

Cracht die twee herten tsamen bint

In een reene wanen.

Dattie minne hetet blint,

Doet dat menich es so kint,

Dat hi hem laet verspanen.

Sine connen minnen niet een twint,

Die wandel sijn alse die wint:

Si rollen buter banen.

Ic waen mer also vele vint

Minres in trouwen gehint,

Alsmen doet swarter swanen:

Dus laet haer minne afplanen


Martijn, ic ben wel berecht:

Het seghet al, heren ende knecht,

Vrouwen ende joncfrouwen,

In sanghe ende in rime slecht,

Dat si met minnen sijn verplecht # ,

Ende men cans niet bescouwen.

Mi dinke dat al die werelt vecht

Jeghen der reenre minnen lecht

Ende volghen ontrouwen.

Menich seghet nu ende echt:

„Mijn sin is ane u ghehecht

So sere, ic wane bedouwen";

Achtre maken si de mouwen

…..