Download document

CALFSTAFF EN NOYDEKIJN ?Esopet
…..
I havec ende I nachtegale


Een havec vant I nachtegale
In haren nest. Met soeter tale
Bat si hem, dat hise soude sparen
Ende hare jonghe, diere in waren.
‘Gherne,’ seit hi, ‘wiltu singhen.’
Die nachtegale liet haer dwinghen
Van den havec, ende si sanc
Met droever herten, doer sijn bedwanc.
‘Dune hevest,’ seit hi, ‘niet wel ghesonghen.’
Doe greep hi I van haren jonghen.
Staphans quam daer I man, die scoet
Met sinen boghe den havec doet.
Die emmer wille den andren vaen,
Nemmermeer en moet hijs ontgaen.

…..
Een wolf becnaegde bene vele


Een wolf becnaegde bene vele,

Hem bleef I stekende in die kele.

Hi beloefdem giften groet,

Diene holpe uter noet.

Met langhen halse quam daer een

Crane, die hem trac ute dat been.

Als die wolf was ghenesen,

Wilde die crane ghepayt wesen.

Doe seide die wolf: ‘hi is wel onvroet,

Mijn here die crane, die om tgoet

Niet en penst, dat men hem doet.

Hi pensder omme, waer hi vroet.

Hi stac sijn hoeft in minen mont,

Ic liet keren al ghesont.

Hoert hier wonder, soete liede,

Nochtan wil hijs hebben miede.

Souder emmer miede sijn,

Met meeren rechte waer si mijn.’

Dus mach hi winnen, die doet

Den quaden ere ende goet.

…..