Download document

VANSINA, DirkInterview ”Ten huize van” van 27 augustus 1965 met Joos FLORQUIN

…..
Die Filips van Chiëti is een figuur die weinigen kennen en die ik ontdekt heb in de geschiedenis van Vlaanderen door Kervijn de Lettenhove. Chiëti was de vijfde zoon van Gwijde van Dampierre, die in Italië twee vorstendommen bezat: Chiëti en Loreto. Toen hij vernam dat de Franse koning Filips de Schone zijn vader en drie broers gevangen hield, verkocht hij zijn vorstendommen, wierf met de opbrengst Italiaanse soldeniers aan en kwam met dat privéleger naar Vlaanderen om de leiding te nemen van de bevrijdingsstrijd. Hij was een man die ernstige studies had gedaan en in Italië grote naam had als uitvinder van wapentuigen, maar vooral toch als strateeg en knap generaal. Hij werd in Brugge feestelijk onthaald en werd tot ruwaard van Vlaanderen uitgeroepen, wat hij gebleven is tot aan de dood van Gwijde van Dampierre. Filips van Chiëti erkende het gezag van de koning van Frankrijk niet, wat betekent dat vanaf de Brugse Metten tot aan de wapenstilstand van Marquette er, voor het eerst en het laatst in de geschiedenis, een van elke voogdij vrijgevochten Vlaanderen is geweest. Chiëti was toen goed op weg om van Vlaanderen een modelstaat te maken, de meest progressistische staat van het Westen en zo een mijlpaal op de lange weg naar de demokratie. Dat het niet zo is uitgevallen, is te wijten aan zijn broer Robrecht van Béthune.

Toen de gemeentenaren na de onbesliste slag van Pevelenberg naar huis keerden, trok Filips van Chiëti zich terug in Rijsel, waar het Franse leger hem belegerde. De Vlaamse gemeenten snelden hem weer te hulp en Chiëti bleek zo sterk, dat de koning van Frankrijk vredesonderhandelingen begon en definitief afzag van de annexatie van Vlaanderen. Als waarborg voor het vredesverdrag wenste hij evenwel Rijsel en Dowaai te bezetten. Gwijde van Dampierre stierf in de gevangenis van Vincennes zonder dit akkoord te bekrachtigen. Deze Gwijde heeft dus geen verraad gepleegd maar Robrecht van Béthune, de held van Conscience, die toen graaf van Vlaanderen werd, heeft dat wel gedaan: ten koste van Frans-Vlaanderen heeft hij zijn vrijheid afgekocht. Hij bekrachtigde het akkoord en gaf aan zijn broer bevel Rijsel aan de Franse koning over te geven. Liever dan in een onvrij Vlaanderen te blijven, is Chiëti, die nochtans in Italië niets meer bezat, naar dat land weergekeerd.

…..