Download document

DE SWAEN, Michiel


Toemaetje

Legt my met twee woorden uyt,

Wie in sigh den aert besluyt

Van een stinkend' worme nest

Een besmettelycke pest,

Een afgrysigh monster-dier,

Eenen onversaeden gier,

Eene slangh wien ieder vliedt,

Eenen Vos die 't al bespiedt,

Eenen Wolf in lammer-vel,

Een verraedschen met-ghesel,

Een bedrieghelycken Vrient,

Die met dobbel aensicht dient,

Eenen bloet-hondt der Ghemeent,

Die het swert met wit vereent,

Een verderf van heel de stee

Een verdrucker van de vree,

Eenen Meester sonder recht,

Eenen trouweloosen knecht,

Eenen vloeck van mensch en Godt,

Die met Recht en Wetten spot

Eenen stinck-poel sonder gront

Eenen geessel voor de sondt,

Die syn lust gedurigh broedt

Op syn even-naestens goedt,

Die een ieder lagen leght,

En syn loosheyt houdt voor Recht;

Die den armen mensch veracht

En met syne schulden lacht;

Die bij daegh geduerigh raept,

Die by nachten niet en slaept,

Die syn Buerman staegh benydt,

En den Werck-mans loon afsnydt,

Die, het zy met recht of niet,

Hebben voor geluck aen-siet;

Die den Kercke-vloeck versmaet,

Als een oude wyve praet:

Wilt ghy raeden naer myn wensch,

T'is een onrechtveerdigh mensch