Test
Download document

TROELSTRA, Pieter Jelles

Maaie op it iis

Joech de maitijd folle wille

Ek de winter is my djoer

As 'k by sjoch, sa moai en krige

Déagen fol fan heger fjoer

Mei de foam der oer te waaien

Wat in wille foar in Fries!

Binn'de beammen keal en neaken

Dat is: maitijd op it iis

Mei op het ijs

Mocht de lente vreugde geven,

Ook de winter is me duur;

Als 'k jou zie, zo mooi en dapper,

D'ogen vol van hoger vuur.

Met zijn meisje weg te zwieren

Voor een Fries het paradijs!

Als de bomen kaal en naakt zijn

is het: lente op het ijs.

(vert. J. Veenbaas)