Download document

ANONIEM – Die schone historie van MalegijsHoe Malegijs dye conste der nigromancien leeren wilde, daer hem Baldaris om sloech.


Malegijs dede grote naersticheyt in zijn ioncheyt om te leeren die conste van nigromancien van Baldaris, die hi over vader hielt, ende Oriande over moeye. So gebuerdet doen hi out was ontrent . xii . iaren, dat hi voor hem nam om te gaen int studoor zijns vaders, ende hy seyde in hem selven. Ach hoe gheerne soudic leeren die conste der nigromancien, conde ic daer aen gheraken. Ic las ghisteren een register van scoonder consten, mer mijn vader en wilde niet hebben dat ic die voort las ende can ic daer weder bi comen, ic salse leeren al soude hi mi doot slaen, aldus so wil ic int contoor gaen, ende oversien tghene dat ick ghisteren onder handen hadde. Ende aldus ghinc Malegijs int contoor van Baldaris ende hi began die boecken te lesen, mer eer hy die coniuracie lesen conde, so quam Baldaris daer, ende hi sloech met zijn handen Malegijs onder zijn wanghen ende seyde. O ghi ionck sot, ten is ws dincx niet daer in te studeren want ghi noch veel te ionck zijt, ende ooc mede daer hanget siel ende lijf aen, aldus so en doet dat niet meer oft sal u berouwen, ende hier mede ghinck Baldaris wech. Malegijs was seer bedroeft, ende vaechde zijn oogen van den tranen. Ter wilen dat hi dus stont, so quam die schone Oriande ende vraechde hem waerom dat hi weende. Daer Malegijs op antwoorde ende seide. Geminde moeye ick mach wel weenen, want Baldaris heeft my geslagen om dat ic int studoor gecomen was om te leeren maer natuere wroeget mi dat mijn vader niet en is, want ouders helpen haer kinderen om te leeren, maer hi verbiet mi dat ic niet en mach leeren. Doen seyde Oriande. Malegijs ghy hebt ongelic want hij doetet al om tbeste, ten is geen kinderspel die nigromancien te hanteren, want daer lijf en siel aen hanget, al dus laet dees fantasien varen, want hijt al om tbeste ghedaen heeft. Malegijs seyde. Siet moeye ten baet niet, can ic wederom comen in dat studoor daer die boecken in liggen, ick sal dat register lesen vant beghin totten eynde toe, al wat my daer af coemt. Ende mettien is hi gheghaen int contoor daer menigherhande boecken van nigromancien in laghen, ende hi begonste te lesen so diep ende soo langhe dat int studoor veel duyvelen quamen, dies Malegijs int slape wert. Die duvels vraechden hem wat hi begheerde. Doen seyde die duvel Sathan. Wat wildi hem vragen want hi slaept, maer laetten ons ter hellen brengen ende leeren hem ons gheesten meer besweeren. Ende mettien namen si hem al slapende en brachten hem in de hel bi Lucifer, ende si wilden hem tormenteren ende die engel des heeren quam met een cruyce in die hant, en beval den duvelen dat si hem weder souden wech brenghen. Doen namen die duvelen hem ende worpen hem in eenen put, in dat bossche.

…..