Download document

VERMEERSCH, Etienne…..
Ik sterf dank zij mijn levenswerk ( = euthanasiewetgeving )

…..
Ik zou een belangrijk deel van de ontwikkelingssamenwerking laten uitdelen in premies aan vrouwen die zich laten steriliseren.” ( Knack, 26/10/2011)

…..
Dit België is zonder duidelijke, onherroepelijke afspraken niet werkbaar (Gravensteenmanifest 2008)

…..
De zin van ons leven is dat leven zelf

…..
Geloof niet wat ik zeg, denk zélf na

…..
Als je een bepaald individu niet meer apprecieert, moet je hem laten vallen. Het laatste wat je mag doen, is je druk om hem maken, want dan gun je hem teveel eer.

…..

Niets is zo goed geweten als wat er is na de dood. Namelijk: niets.

…..
Stel dat er vanaf volgend jaar transfers zouden plaatshebben van zuid naar noord: wie is er dan voor de splitsing van het land, denkt u? (Knack, 31/08/2011)

…..
Ik heb wel eens in een tv-programma gezegd dat ik naar de hoeren geweest ben maar mijn vrouw wist dat al lang. Daar kwam ook geen relatie aan te pas, ik moest gewoon weten wat dat was. (Psychologies, 6/06/2012)

…..
God zal het je niet kwalijk nemen wanneer je geen hoofddoek kan dragen. Wie daar heel fanatiek op staat, is in strijd met de Koran .

…..
Ik ben er 100% zeker van dat niemand het verschil proeft tussen halal stoofvlees en gewoon stoofvlees. Daar moet je niet over lullen." (Vacature.com, 6/04/2012)

…..
In de Amerikaanse cultuur neemt veertig procent de evolutietheorie aan. Die cultuur heeft zelfs voor minderjarigen de doodstraf. Die cultuur is achterlijk, zal ik ook zeggen. Wanneer ik nu zeg dat in de islamlanden maar twintig procent of minder de evolutietheorie aanneemt. Dan mag ik toch ook zeggen dat die nog meer achterlijk zijn? (Reyers Laat, 6/05/2010)

…..
Wie in God gelooft hoeft niet bang te zijn en wie niet in God gelooft hoeft helemaal niet bang te zijn.

…..


Wetenschappelijke apriori's tegen het paranormale

…..
IV. Uit dit alles mogen we besluiten dat het nagenoeg zeker is dat psi-fenomenen niet bestaan. Deze stelling moet men niet als een dogmaverklaring interpreteren. Alhoewel er heel weinig kans is dat een diepgaande aantasting van het kerngebied van de wetenschappen zich nog zal voordoen, kan men niet volledig uitsluiten dat we ons op dit punt zouden vergissen. Daarom en ook wegens het feit dat zoveel mensen in het paranormale geloven, lijkt het nuttig dat een aantal onderzoekers ook op het empirische en het experimentele vlak de beweringen over het paranormale blijven controleren. Uit het hierboven ingenomen standpunt volgt wel dat het niet zal volstaan dat hier of daar een bewering over het paranormale overblijft waarvan het foutief karakter niet zonder meer duidelijk is. Ons vertrouwen in het kerngebied van de wetenschappen zal slechts dan gaan wankelen, wanneer feitenmateriaal betreffende het paranormale wordt aangedragen dat zich met een verpletterend evidentiekarakter opdringt. Tot nu toe hebben we echter moeten vaststellen dat beweringen van die aard eerder zijn gekenmerkt door wat ik hierboven het Lourdes-effect heb genoemd.

…..


Ik zou graag eens vernemen waar ik die 'essentie van de islam' kan vinden - Opinie De Morgen - 25-04-17

…..
Op de bijdrage van Othman El Hammouchi wil ik wel reageren: hij brengt opwerpingen naar voren waarmee moslims critici vaak de mond willen snoeren. Zelf citeren ze graag koranteksten; maar als je hen met koranteksten van antwoord dient, verwijzen ze naar een ‘immens corpus’ van commentaren die men zo nodig moet gelezen hebben om de koran te kunnen begrijpen. Die Allah is dus wel een vreemd wezen: hij wou even de waarheid aan zijn volgelingen mededelen in een ‘Openbaring’, maar die gelovigen kunnen dat alleen begrijpen als ze eerst de bespiegelingen van ‘duizenden’ ‘geleerden’ bestudeerd hebben. Die geleerden schreven vooral in het Arabisch, zodat de verpletterende meerderheid van de moslims (Aziaten), die onmogelijk kunnen kennen. Is dat niet te gek voor woorden? Als de koran werkelijk niet eens het citeren waard is, welk belang heeft het dan nog die te lezen, laat staan van buiten te leren?

…..VERMEERSCH, Etienne, LEONARD, André & DE CEULAER, JoëlDe ketter en de kerkvorst


…..

U staat bekend om de stelling dat God niet bestaat, professor.


Vermeersch:

De God van het christendom is de God van de Bijbel. Die Bijbel wordt door de christenen beschouwd als het woord Gods, de openbaring van God. Maar, om te beginnen, er staan minstens 470 interne contradicties in. En er zijn meer dan driehonderd duidelijke gevallen in de Bijbel waarin ofwel door God ofwel op bevel van God moordpartijen plaatsvinden. Soms gaat het om echte genocides en zegt God: 'Je mag geen enkele levende ziel laten bestaan.' Ik heb dat ooit eens in een cursus verteld, en een Joods meisje dat in de aula zat kwam de week nadien naar mij toe. Ze was naar een rabbijn geweest en die had gezegd dat de uitroeiing van de Kanaänieten volledig gerechtvaardigd was omdat die de Israëlieten ertoe gebracht zouden hebben om God af te vallen. Dat zei die rabbijn dus na de Holocaust, na de Endlösung der Judenfrage. Ook Hitler zei dat de Joden het Duitse volk zouden besmetten, wat bijna exact hetzelfde is. Van dat soort zaken staat de Bijbel dus vol.

In de Thora staan 613 voorschriften die de mens moet naleven, maar één voorschrift dat er had moeten staan, staat er niet, namelijk dat de slavernij een afschuwelijk systeem is. Sterker nog: de slavernij wordt niet alleen niet afgekeurd, maar uitdrukkelijk goedgekeurd in het Oude Testament, het Nieuwe Testament en overigens ook in de Koran. Dat doet voor mij de deur dicht. God openbaart zich dus met allerlei onnozele geboden zonder te zeggen: 'Geen slavernij! Punt!' Ik moet zeggen: als ik een openbaring had gehouden, ik zou geen onnozele regeltjes hebben uitgevaardigd over wat je wel en niet mag eten, ik zou slavernij verboden hebben. Als ik God was, ik zou het beter gedaan hebben.


Hoe verklaart u dat God de slavernij niet afkeurt, monseigneur?


Léonard:

Al die bezwaren zouden inderdaad onoverkomelijk zijn als we de Bijbel zouden zien zoals de moslims de Koran beschouwen: als een boek dat in zekere zin rechtstreeks van God is neergedaald. In de joodse en christelijke traditie staat niet het boek centraal, maar de geschiedenis van een verbond. De openbaring voltrekt zich niet in een boek, maar in de klankkast van de geschiedenis van een volk. Met de grandeur van dat volk en de ellende, met tegenstrijdige percepties, zelfs in het Nieuwe Testament, dat Jezus zelf niet heeft geschreven.

Het is dus mogelijk in het joodse en het christelijke geloof om geen fundamentalistische lezing van de Bijbel te hebben. De openbaring is een verbond dat resoneert in de gewoonten van een volk, die soms nog ongecultiveerd zijn. En al die moordpartijen: ik geloof niet dat God zulke zaken beveelt. Maar het verbond van dit volk met de God van Israël werd beleefd volgens de gebruiken van die tijd. En in

die tijd hadden mensen de neiging om anderen uit te sluiten om hun eigen identiteit te bevestigen.

Paulus schrijft dat slaven hun meesters moeten respecteren, maar ook dat de meesters hun slaven moeten respecteren. Ik denk dat het in de tijd van Paulus nog onmogelijk was om zich een maatschappij in te beelden zonder de brute handenarbeid van de slaven. Mijnheer Vermeersch vindt dat God had moeten zeggen dat slavernij tegen de mensenrechten is. Excuseert u mij dat ik nu een beetje plagerig word, maar die opvatting getuigt van een fundamentalistische opvatting van de openbaring, als zou God rechtstreekse e-mails sturen naar beneden. Zo werkt het niet. God spreekt doorheen de grootse maar tegelijkertijd miserabele klankkast die de menselijke geschiedenis en het menselijke hart zijn. Ik verwacht niet van de Bijbel dat die rechtstreeks is neergedaald van bij God, en dat daar op een kant-en-klare manier alles in staat wat mensen moeten doen.

…..


(Dirk Verhofstadt) in gesprek met Etienne Vermeersch

…..
Een van de grootste raadsels in mijn leven is het volgende: waarom zien de mensen deze evidentie [ de onvermijdelijke en dringende noodzaak van het laten dalen van de wereldbevolking] niet in, en als ze die inzien, waarom doen ze er zo weinig aan? Ik word daar soms wanhopig van en ik vrees dat ik zal sterven in de overtuiging dat deze wereld steeds onleefbaarder zal worden.

…..
Ik heb een grote waardering voor Ayaan Hirsi Ali. Maar haar uitspraken waren soms heel scherp en dat kan contraproductief zijn. Als je zegt dat Mohammed een pedofiel was, dan ‘choqueer’ je. Mensen bij ons associëren dat dan met Dutroux en andere misdadigers. Mohammed had inderdaad seks met Aisha toen ze negen jaar oud was. Dat is in onze optiek niet netjes, maar in die tijd werd dat niet als fout gezien.

…..
Een echte volwaardige menselijke samenleving is multicultureel in die zin dat ieder individu zijn eigen verzameling van keuzes kan maken en niet bepaald wordt door de ‘cultuur’ waarvan hij biologisch afstamt.’ …..

Een multiculturele samenleving waarin Turken Turken blijven en Marokkanen Marokkanen, sluit de mensen op in biologisch bepaalde gemeenschappen en beperkt dus hun individuele zelfontplooiing.’ Mijn hoop is dat het begrip rootisme ingeburgerd gaat worden, net als het begrip speciesisme, discriminatie op grond van (dier)soort.

(beschouwing over kunst) Een van de blijvende voordelen van de aandacht voor deze dimensie van het leven, bestaat erin dat men daardoor loskomt van de onmiddellijke noodzaak, van het slaaf zijn van de voortdurende zorg voor het louter biologisch leven. We zetten een stap achteruit; we nemen mentaal een pauze; we reflecteren; en dat kan gewoon samenvallen met het opgaan in schoonheid. […..] We overschouwen ons leven in het algemeen, bewust of onbewust, vaag of heel geconcentreerd. Niet alleen het genotsaspect is dus belangrijk; er is ook de bevrijding van het noodwendige, van alles wat ons wordt opgedrongen.

…..