Download document

ELCHARDUS, MarkVoorwoord Vlaams manifest (Remi Vermeiren) – februari 2024

…..
In het voorstel voor een federale kieskring was van die Belgische gelijke burger echter geen sprake. De inwoners van het land werden op voorhand opgedeeld in Nederlandstaligen en Franstaligen. Voor de zogeheten federale kieskring werd op voorhand gespecifieerd dat negen Nederlandstaligen en zes Franstaligen zouden worden verkozen. Zelfs voor de mensen die België met hart en ziel promoten, kunnen Vlamingen en Walen geen gelijke burgers meer zijn, ongeacht hun etnolinguïstische identiteit.

…..


De dramademocratie

…..
Inmiddels wordt dit land gekenmerkt door een verdeeld medialandschap, met openbare en commerciële zenders. Dat verdeelde landschap is gedualiseerd. De officiële zenders vinden over het algemeen aansluiting bij een publiek dat de waarden en smaken draagt die ook door de scholen worden verspreid. Het gaat overwegend om democratische opvattingen en om smaken die ‘cultureel correct’ zijn. De commerciële zenders vinden aansluiting bij een publiek dat afstand neemt van de waarden van de school, dat in veel mindere mate democratische opvattingen draagt en dat zich duidelijk onbehaaglijker en onveiliger voelt.

In de strijd tussen de burger en de consument zullen de scholen waarschijnlijk het volgende slagveld zijn. Het onderwijsbeleid wordt nu sterk beïnvloed door de politiek georganiseerde burger, de overheid en het middenveld. Op wat er in de scholen gebeurt, kan de burger een invloed laten gelden. Dat is een doorn in het oog van degenen die liever geen burgers zien, maar enkel consumenten. Zij kunnen via de privatisering van het onderwijs twee doelstellingen nastreven: winst maken op het aanbieden van vorming en jonge consumenten beïnvloeden. Gegeven de hoeveelheid geld die nu al aan het beïnvloeden van kinderen en jongeren wordt besteed, zou het tweede doel in dit geval wel eens veel belangrijker kunnen zijn dan het eerste. Scenario’s om het onderwijs mondjesmaat te privatiseren, vallen gemakkelijk te bedenken. Een eerste stap zou het sponsoren van schoolmateriaal kunnen zijn. Een volgende stap is reclame op school (gewoon, om het budget aan te vullen). De institutionele context zou kunnen veranderen door een General Agreement on Trade and Services (GATS), dat landen verbiedt om hun eigen onderwijsinstellingen anders te financieren dan andere, bijvoorbeeld Amerikaanse, die nu al als privé-ondernemingen werken.

…..


Samenleving en politiek

Hebben Europa en links nog een toekomst?’ in Sampol, jaargang 23, maart 2016, nr.3, blz. 4-10)

…..
In haast alle Europese landen vrezen veel mensen voor hun identiteit. De opname van moslims en van de islam is de belangrijkste bron van die zorg. Zij leidt tot intense gevoelens en soms gewelddadige uitingen van vervreemding aan de ene kant, en tot duidelijke en soms gewelddadige tekenen van afstoting aan de andere kant. In verschillende Europese grootsteden vormen moslims inmiddels de grootste levensbeschouwelijke groep en in een aantal grootsteden zullen zij binnen afzienbare tijd in de meerderheid zijn. De integratie van die groep kan niet als geslaagd worden beschouwd. En het is nagenoeg zeker dat deze nog veel moeizamer zal verlopen als de aantallen moslims ten gevolge van de huidige vluchtelingenstroom snel aanzwellen. Aangezien de meeste vluchtelingen jonge mannen zijn, zal de vervolgmigratie door gezinshereniging heel omvangrijk worden. De onderlinge verdeeldheid van de moslims zal mogelijk ook hier, op dit continent, tot geweld en tot onveilige regio’s leiden. In verschillende opvangcentra braken al onlusten uit. De toestroom van vluchtelingen zal onvermijdelijk ook een toename van de criminaliteit tot gevolg hebben. Mensen worden immers zonder veel middelen, ontheemd, in moeilijke omstandigheden in een vreemde omgeving geplaatst. Als die situatie niet snel wordt beheerst, is het waarschijnlijk dat in veel Europese landen en met de goedkeuring van de grote meerderheid van de bevolking, de grenzen dichtgaan en het asielrecht de facto wordt afgeschaft

…..


Interview Bruzz, oktober 2021

…..
Is zo’n gemeenschapsgevoel in een superdiverse samenleving geen utopie? Hoe wil u dat bijvoorbeeld in Brussel bereiken, met zijn 180 verschillende nationaliteiten. Is het niet juist beter om de gemeenschappelijke sokkel klein te houden, en iedereen de vrijheid te gunnen om te leven zoals ie wil?


Dat is inderdaad wat in Brussel gebeurt. Men leeft zozeer los van elkaar dat men ook niets meer geeft voor elkaar, met het gevolg is dat nauwelijks de helft van de Brusselaars gevaccineerd is, en dat er een werkzaamheidsgraad is van 60 procent. Dat mensen naar Syrië trekken om met ISIS te vechten of aanslagen plegen.

Dat is het gevolg van het celebreren van de diversiteit in plaats van op zoek te gaan naar hoe die diversiteit kan worden uitgebouwd tot een hechte gemeenschap met gevoelens van verbondenheid, solidariteit, verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Het is het kosmopolitisch model waar geen heil van te verwachten valt. Je denkt dan: laat iedereen naast elkaar leven, dat lukt ook, wél ik zeg u: dat lukt niet. En Brussel is daar een heel goed voorbeeld van.


Er is een nieuwe identiteitsstroming ontstaan waar u genadeloos mee afrekent. U noemt dat het kleine identiteitsstreven, beter bekend als ‘woke’. Als u identiteit dan toch zo belangrijk vindt, waarom wijst u die dan af?


Grote collectieve identiteiten zijn historische bewegingen die de wereld in een bepaalde bedding willen leggen. Religieuze identiteiten hebben dat gedaan en doen dat in delen van de wereld, de klasse identiteit en het marxisme hebben dat gedaan en nationalisme doet dat.

Je nationale identiteit is bepalend voor je handelingsbekwaamheid, voor je sociale zekerheid, je kans op onderwijs, je veiligheid; voor wat je als individu kan doen. De kleine particuliere identiteiten steunend op geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid dragen daar niet toe bij. Zij verdelen veeleer. Zij zijn een misgelopen vorm van gelijkheidsstreven. Hun basisclaim is: de samenleving wil gelijkheid voor iedereen, maar wij worden niet gelijk behandeld. Daar wordt dan een identiteit op gebouwd. Geen probleem met dat uitgangspunt.

Maar vervolgens wil men privileges voor groepen die diezelfde, vaak genetische, kenmerken delen. Dan worden er quota voorgesteld. Men geeft dan voorrang bijvoorbeeld aan een vrouw voor een bepaalde gegeerde positie. Maar het kan best zijn dat die vrouw uit een rijk milieu komt en dat de man, die positie misloopt, als arme werkstudent het veel moeilijker heeft gehad. Dat is problematisch.


Onderschat u niet het gevoel dat bij veel minderheidsgroepen leeft dat ze voortdurend moeten opboksen tegen vooroordelen?


Absoluut. Ik deel dat. Er moeten meer kansen komen voor die mensen en we dienen harder op te treden tegen discriminatie ten bate van al de leden van de samenleving. Alleen vind ik de manier waarop het zogeheten woke dat doet een gevaarlijke ontsporing. De westerse maatschappij wordt in de meest extreme vorm van wokisme zelfs gereduceerd tot racistisch, patriarchaal of homofoob - al de houdingen die we zelf geleerd hebben om af te keuren. En dat terwijl de westerse samenlevingen behoren tot de weinige in de wereld die ernstig streven naar gelijke kansen.
…..


Reset

…..
De groei van het kapitalisme van de begeerte is waarschijnlijk de meest bepalende ontwikkeling van de laatste eeuwen. Het is de hoop en drijfveer van de grote meerderheid van de mensen geworden. Het verspreidde zich over de wereld. De toets voor alle regimes, ook de meest autoritaire, is nu of zij hun bevolking toegang kunnen geven tot het kapitalisme van de begeerte en de korte cyclus van begeerte, consumptie en bevrediging die het biedt. Het is duidelijk dat het kapitalisme van de begeerte de planeet bedreigt; de belangrijkste oorzaak van de opwarming van het klimaat is.

…..
In feite werd, op basis van de voorspelbaarheid van de persoonlijkheid, een heel invloedrijk apparaat van sociale controle uitgebouwd, dat naast het onderwijs en op basis van oordelen over gemeten persoonlijkheidskenmerken, een grote invloed uitoefent op de verdeling van maatschappelijke posities. De psychologen die aanrukken tijdens de sollicitatierondes spelen een belangrijke en enigszins onderbelichte rol in de hedendaagse verdeling van begeerde posities.

…..
Afspiegeling is beledigend voor mensen die willen verkozen worden omdat zij als burger voor iets staan, niet omdat zij ergens vandaan komen of een wat donkerder huid hebben. Het is pijnlijk voor kandidaten als hun geslacht of huidskleur, niet het programma en hun engagement aandacht krijgen tijdens een verkiezingscampagne of bij een verkiezingsoverwinning.

…..
Via onder meer quota en instellingen als Unia in België is het (woke-denken) geïnstitutionaliseerd.. Het bepaalt het optreden van rechters. Zo werden de dragers van een spandoek ‘stop islamisering’ veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en forse geldboetes. We kunnen de vrees voor islamisering overdreven of zelfs helemaal onterecht vinden, maar een dergelijke repressie, steunend op een lichtzinnig gebruik van de wetgeving, geeft een idee van de krachtsverhoudingen tussen ‘linkse” en ‘rechtse’ identitaire particularisten. Dergelijk rechterlijk activisme kan de polarisatie enkel aanzwengelen en zal tot geweld leiden.

…..
Mensen die te kennen gaven dat zij problematische consequenties zagen van massamigratie, vooral dan migratie uit Marokko en Turkije, werden weggezet als racisten. Er was geen ruimte voor debat over de wenselijkheid van die migratie. Als het onderwerp werd gepolitiseerd, werd de bevolking meteen opgedeeld in de moreel superieuren en de moreel inferieuren, de verdraagzamen en de racisten, de geëvolueerden en de bangen. Op die manier werden de zorgen van velen meteen afgevoerd en dus kwamen zij terug via de stembus en, schreeuwerig, via de sociale media.


( Denktank Terra Nova/Franse socialistische partij) maakte in 2011 de balans op: ‘De linkse beweging belichaamt zich nu in verdraagzaamheid, openheid, een positieve houding ten opzichte van migranten, van de islam, van homoseksualiteit en solidariteit met de minst bedeelden. De arbeiders liepen in omgekeerde richting. Werkloosheid, sociaaleconomische kwetsbaarheid, verlies van collectieve identiteit en van klassenbewustzijn (…) leidden naar een terugplooien op zichzelf: tegen immigranten, tegen steuntrekkers, tegen het verlies van waarden en tegen wanorde inde samenleving.’

…..
Een speerpunt van wahabitische, salafistische invloed in Europa werd gecreëerd in 1969 toen het oosters paviljoen van de Wereldtentoonstelling van 1851 in het Jubelpark in Brussel voor 99 jaar in vruchtgebruik werd gegeven aan Saoudi-Arabië…. Vanaf 1974 en de erkenning van de islam in België, stelt het Islamitisch Cultureel Centrum van België de islamleerkrachten in het onderwijs aan,

…..
Yusufal al-Qaradawi, een van de vooraanstaande ideologen van de Moslimbroederschap, schreef een handleiding voor hoe moslims zich moeten gedragen in niet-moslimlanden. De aanhef daarvan stelt: ‘De islam is niet gekomen om te volgen, maar om te leiden. Verder geeft ze als regels; behoud de moslimidentiteit, voed uw kinderen islamitisch op, sta steeds als één man verenigd tegen de omgevende samenleving, en overtuig anderen van de juistheid van uw geloof.’

…..
Hij ( Atatürk) wil op de ruïnes van het Ottomaanse rijk een modern; seculier, westers Turkije bouwen. In 1925 sloot hij de Koranscholen en het jaar daarop haalde hij shariaregels uit de wetgeving. In 1928 seculariseerde hij de grondwet door van de islam niet langer de staatsgodsdienst te maken. Hij voerde ook het westerse alfabet in en verbood de hoofddoek.

…..
Het groeiende belang van collectieve identiteiten, de problematische gevolgen van massamigratie, de gebrekkig verlopende integratie, de nadelige gevolgen van globalisering, de kwetsbaarheden van een wereld die door globalisering steeds interdependenter wordt, de grote geopolitieke verschuivingen die het gevolg zijn van migratie… elites hebben grot rampen nodig, financiële crises, pandemieën, honderdduizenden doden om er iets van te merken. Grote groepen kiezers hebben al heel vroeg voor al die problemen en gevaren gewaarschuwd en dat in hun stemgerag laten blijken. Toen ze dat deden werden ze door de elites weggezet als populist, racist, bange witte man…

…...
Mensensmokkelaars) organiseren reizen, herbergen de migranten, zorgen voor valse papieren, begeleiden hun klanten tot aan de vooraf geplande ‘redding’ of tot in Europa. Vervoersmaatschappijen zetten speciale migratiebussen in. Langs de routes die zij en de mensensmokkelaars uitrusten, worden ngo’s bedrijvig die, zich beroepend op menslievendheid om fondsen te werven, de migranten de vaak levensnoodzakelijke zorg bieden. (…) Verder zijn er de kapitaalkrachtige groepen in de rijke landen die een groot aanbod aan werkkrachten willen, alsook de gegoede middenklasse die de migranten als huispersoneel en zwartwerkers gebruikt. (…)Dat systeem krijgt de steun van de coalitie van de ontwortelden, van de mensen die zoeken naar goedkope arbeidskrachten en van een aantal linkse partijen die zich van de steun aan de migratie-elite en de stemmen die deze kan ronselen afhankelijk hebben gemaakt (...) Het geheel conglomereert tot een formidabele, zelfonderhoudende en zelfaanzwengelende machine ….

…..
Hun regeringen hadden zich desondanks kort daarvoor met het zogeheten Marrakeshpact (officieel het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)) verbonden tot een aantal doelstellingen, onder meer dat ‘migranten’, ongeacht hun status, alle nodige steun moeten krijgen tijdens alle stadia van hun toch’. Zij onderschreven ook de doelstellig ‘irreguliere migranten toegang te geven tot een situatie waarin op basis van een beoordeling van hun individuele toestand hun status kan worden geregulariseerd’.

…..
Zij ( de Europese Unie ) zou moeten streven naar een verdrag dat het mogelijk maakt de zelfbeschikking van regio’s vreedzaam te laten verlopen. Repressie als in Catalonië dient te worden vermeden. Zij is incompatibel met de Europese waarden en democratie. Dreigementen dat regio’s die zich afscheuren geen lid meer zouden zijn van Unie hebben geen plaats in een Unie die Europa wil verenigen, niet verdelen.

…..