Download document

DE JONGHE, AlbertHitler en het politieke lot van België

…..
In die wondere zomer van 1940 dacht de grote meerderheid van de Belgische bevolking dat Duitsland de oorlog niet meer verliezen kon. Zo redeneerden toen ook representatieve politici in het land, hoge ambtenaren als de secretarissen-generaal (zij hoopten op een herstel van Buitenlandse Zaken om het vredesverdrag met Duitsland voor te bereiden), de regering-Pierlot in Frankrijk (zeker van 18 juni tot einde juli). Weinig Belgen zouden de koning het toen kwalijk genomen hebben een politiek-actieve rol te spelen om, rekening houdend met de nieuwe machtsverhoudingen, de Belgische belangen te beveiligen.

…..
Bij de volledige ontstentenis van bronnenmateriaal kan men slechts gissen naar de overwegingen die voor Hitler beslissend waren, in weerwil van het diepe wantrouwen ten opzichte van de koning, geen Rijkscommissaris te Brussel te benoemen. Ontzag voor het landleger, meer bepaald voor von Brauchitsch, de vader van de Militarverwaltung in het Westen? Gaf Hitler toe aan de opperbevelhebber van het landleger die in juli 1940 zou verklaard hebben geen verantwoordelijkheid te kunnen aanvaarden voor de voorbereiding van de landing in Engeland indien Frankrijk en België niet onder militair bestuur blieven? Wilde Hitler, door het in stand houden van een politiek niet-actief bezettingsregime als de Militarverwaltung, vermijden Engeland voor het hoofd te stoten omdat hij met dit land nog op een vrede door een vergelijk hoopte? Viel er geen politieke beslissing omtrent België en bleef de Militairverwaltung in functie omdat Hitlers Belgienpolitik vervlochten was met zijn Frankreichpolitiek en er omtrent deze laatste nog veel in het ongewisse bleef? Kwam er geen Zivilverwaltung in België omdat de bevolking er, anders dan in Noorwegen en Nederland (bezette gebieden met burgerlijk bestuur) etnisch niet homogeen was maar gemengd – en Hitler de Walen, evenals de Fransen, geen ander dan een militair bezettingsbestuur gunde? Of, om de vergelijking met Noorwegen en Nederland verder uit te werken, betekende de aanwezigheid van het Belgisch staatshoofd in het land een hinder voor Hitler’s plannen?

…..