Download document

VAN DER VOORT, JeronimusRefereyn van den Droeven Adieu van Antwerpen (1585)

…..
‘t Is tijd te vluchten uit uwer Warande,
O Antwerpia stellende in God ‘t vertrouwen

Die de zijne spijst, troost, bewaart in alle Landen,

Hoewel ‘t scheiden bedroefd maakt Mans en Vrouwen,

Och ‘t geven der handen zal ik lange onthouwen,

’t Omhelzen, ‘t douwen, nauw kunnen spreken:

Hoe de gelaten vrienden ook bleven staan schouwen,

Met groter rouwen, totdat zij ‘t oog zijn ontweken,

Wat is er menig wenende naar huis gestreken

Zohaast als ‘t woord gesproken was met ere,

Adieu, Adieu, zijt ons Leidsman, Here.

…..