Download document

ANONIEMDe tiende penning


Helpt nu u self soo helpt u Godt

Uyt der tyrannen bant en slot,

Benaude Nederlanden!

Ghy draegt den bast al om u strot,

Rept flucks u vrome handen!


De spaensche hooghmoet, valsch en boos,

Sond u een beule goddeloos

Om u goddeloos te maken:

Godts woort rooft hy door menschen gloos

En wilt u 't gelt ontschaken.


Soo neemt hy elc sijn hoochste goedt.

Die 't woordt, der sielen voetsel soet,

Om draf niet willen derven,

Bekoopent met haer roode bloet,

Of moeten naeckt gaen swerven.


Maer die sijn hert op Mammon stelt

Moet ooc ontbeeren 't lieve gheldt,

Sijn Godt, sijn vleesch vertrouwen.

Hy eyst den thienden met ghewelt:

Die gheeft sal niet behouwen;


Want gheeft men dick van thienen een

Daer blijft ten lesten een of gheen.

Wolf kan gheen herder stillen.

Dees wolf, met wol noch melck te vreen,

Wil nog de schaepkens villen.


Sijn buyck is onversadelijck;

Bloet- en gheltdorstich stadelijck,

Als die met wreeden moede

Slants ghelt verquist verradelijck

Aen conincklijcken bloede.


Verdient dan sulcke huerlinc fel

Den thienden penninck niet seer wel

m Nederlant te schinden?

Gheeft ghy hem dien, soo maeckt ghy snel

Den bant om u te binden.


O Nederlant, ghy sijt belaen!

Doot ende leven voor u staen:

Dient den tyran van Spaengien,

Of volgt, om hem te wederstaen,

Den Prince van Orangien.