Download document

JOOS, AmaatLevenswijsheid en Mensenkennis (Aforismen)

…..
Vlaamse Beweging: De taal is een boek voor het volk geschreven. De eerste bladen van dat boek leerden we spellen door onze ouders, die ze hadden leren lezen van onze voorouders. De taal is een afdruk van 's volks hart en geest. De strijd voor de moedertaal is bij ieder volk een strijd om zelfbehoud. Mijn taal is van mijn persoon niet te scheiden, en die haar veracht, veracht mijzelf. De moedertaal is de enige ladder waarlangs het volk tot volle ontwikkeling komen kan.

…..
Volk: De arm van een volk en niet zijn hart overwinnen is een dure nederlaag.

…..
Voorbeeld : Wie door zijn werken preekt, doet het beste sermoen. Daden brengen daden voort. En voorbeelden zijn daden, maar woorden zijn 't niet.

…..