Download document

D’HEERE, Lucas


Twee gezellen spreken samen (over een schilderij van Willem Key).

Au gezelleken wat is hier, daar voor u ziet?

Ik zie ginder een naakte vrouw zeer bekwame


Maar me dunkt zij en verroert haar weinig of niet

Slaapt zij? neen, want ik zie open d'oogskens eerzame.

Van haar bij te komen niemand van ons en schame:

Want wie zou verschrikt zijn van dat gezichte klaar

Maar me dunkt van onze komste (naar den betame)

En verschiet zij niet, haar houdende still' een paar

Is dat niet een goed stuk, als ik ‘t werd gewaar

‘t Is schilderije, tast, wilt u hand geloof geven:


Zijn wij niet wel bedot, ende uitgestreken daar?


Neen, neen, wij en zijn niet bedrogen tenegaar,

Hebbende voor een levende vrouwe beseven

De beelde die zo wel is geschilderd naar t'leven.


Van het schoon Mammeken. (Du beau tétin]


Mammeken dat lof end' eere betaemt

Wit als een eykin, vet als een mollekin, 2

Een Goddinnen mammeken waerd ghenaemt. 3

Cleen wurtgen dat de Roosen beschaemt: 4

Rood criexkin (zeghic) med zijn clein olleken 5

Vp een effen rond yvoore bolleken.

Mammekin van sattijn wit en claer.

Lieflijc tepelkin aerdigh drolleken 8

Het welcke meestendeel bedect es, maer

Ick wedde om eens te besiene tis waer. 10

Mammeken dat zulcke gratien heeft 11

Dat een man wel zoude maken eenpaer 12

Het kindeken om u te zughen naer, 13

Wel ghemaect mammeken waerd dat het leeft. 14

Stijf mammeken, twelc niet en beeft 15

We'er datmen springht en danst, loopt ofte gaet. 16

Mammekin dat vulle ghetughe gheeft 17

Van de reste dat den persoon ancleeft. 18

Mammeken mignon, hups en delicaet 19

Twelc wijt en verre van dander staet. 20

Amoureus mammeken dat gheeft in d'hand 21

Een begherte om eens te tasten, iaet: 22

Maer men mach als dan ooc, naer minen raed

Niet al te by commen an uwen cant, 24

Ofte daer zaude (dit es mijn verstand) 25

Een ander beghaerte zaen uut becliven. 26

O precieusen ende schoonen pand! 27

Ia miraculeusen boesem, want

Ghy doed handen afslaen, die nochtans bliyven 29

Gheheel ende ongheschendt, machmen u toescriven. 30

Au burstgens, die niet en hebben van doene

Med papieren oft hauten berd vp te stiven

Om alzo te makene langhe liven. 31-33

Ripe mammekens, al voor den saeysoene, 34

De welcke doen roupen staut ende coene: 35

Ic moet huwen, dus gheeft my eenen man:

Want ic beghinne my ziet te schoene

Op een vive, staghet my niet wel groene? 37-38a 38

Ogh hoe gheluckigh es den ghuenen dan

Diedt gheloofve heeft dat hy mach of can

Maken van dees mammekens iongh en cleene

Schoone vrauwen burstgens, ende waer van 42

Dat groeyen mueghen (dit behoorter an) 43

Veel zulcke fraey burstkens, ende anders gheene. 44