Download document

BONTEKOE, Willem

Het journaal van Bontekoe

…..

En ick, Willem Ysbrantsz. Bontekoe, doe ter tijdt schipper, vloogh mede inde lucht; wiste niet beter of ick moest daer mede sterven. Ick stack mijn handen en armen nae den Hemel en riep: Daer vaer ick heen, o Heer! weest my arme sondaer genadigh! Meende daermede mijn eynde te hebben; doch hadde evenwel in 't op-vlieghen mijn volle verstant, en bemerckte een licht in mijn herte, dat noch met eenige vrolijckheydt vermengt was, soo 't scheen, en quam alsoo wederom neer in 't water, manck (tussen) de stucken en borden van 't schip, dat heel aan stucken was. In 't water leggende kreegh ick sulcke nieuwe couragie gelijck of ick een nieu mensch hadde gheweest. Toe siende soo lagh de groote mast aen mijn eene zijd' en de focke-mast aen mijn ander zijd'; ick klom op de grootte en gingh daer op leggen en sagh het werck eens over, en seid': O Godt! hoe is dit schoone schip vergaen, gelijck Sodoma en Gomorra.

…..