Download document

MÜLLER-GRÄHLERT, MarthaMine Heimat


Wo de Ostseewellen trecken an den Strand,
Wo de gäle Ginster bleucht in'n Dünensand,
Wo de Möwen schriegen grell in't Stormgebrus,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.
Well- un Wogenruschen wier min Weigenlied,
Un de hogen Dünen seg'n min Kinnertied,
Seg'n uck all min Sehnsucht un min heit Begehr,
In de Welt tau steigen öwer Land un Meer.

Woll het mi dat Läben dit Verlangen stillt,
Het mi allens gäben, wat min Hart erfüllt,
Allens is verswunnen, wat mi qüält un drew,
Hew nu Fräden funnen - doch de Sehnsucht blew.
Sehnsucht na dat lütte, stille Inselland,
Wo de Wellen trecken an den witten Strand,
Wo de Möwen schriegen grell in't Stormgebrus,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus.