Download document

ABICHT, LudoIntelligente emotie

…..
Tot nog toe had de contestatie van de moderniteit en haar Verlichtingsfilosofie hoofdzakelijk te maken met een gebrekkige toepassing van de algemeen aanvaarde basisprincipes. De opeenvolgende emancipatiebewegingen van arbeiders en boeren tegen de triomferende burgerij, van vrouwen tegen de nog steeds intacte mannenwereld, van ecologisten tegen de ravages van een antropocentristische economie en, in de twintigste eeuw, van de politiek bewust geworden inwoners van de Derde Wereld, waren weliswaar krachtdadig en vaak met geweld, gericht tegen de verwaarlozing van collectieve en individuele rechten. Ze wezen daarbij terecht op de niet ingeloste beloften van de moderniteit. Maar ze spraken dezelfde taal als de heersende machten waartegen ze streden. De discussie is tegelijk universeel omdat de wereld als gevolg van de economische en wetenschappelijke expansie zodanig één geworden is, dat de kritiek van een bepaalde wantoestand bijna automatisch de zwakheid van het hele systeem blootlegt; men kan niet langer een symptoom bestrijden, zonder naar de diepere oorzaken ervan te peilen.

…..
Elke machtsgroep controleert meteen ook het spraakgebruik binnen haar gebied….

De taal is niet alleen een communicatiemiddel, maar evengoed een drager van de traditie, hoezeer we daarvan ook bewust afstand menen te hebben genomen.
…..
Echte interculturaliteit betekent dat men de vreemde ideeën, gebruiken en gewoonten in hun ware context benadert, en die is voor de allochtone landgenoten niet langer Anatolië of de Maghreb, maar Gent, Molenbeek of Borgerhout.

…...