Download document

ANONIEM – Salomon ende MarcolphusHier begint dat dialogus dat is die twisprake tusschen Salomon den coninck van Iherusalem ende Marcolphus die welcke seere rude ende grof van lichaem was maer seer subtijl ende wijs van sinne ende vol van verstande alsomen int vervolch van desen horen sal.

EEns tijts hier te voren als coninck Salomon vol van wijsheyden ende rijcheiden gheseten was opten stoel des rijcxs Davids sijns vaders sach hy comen van oest waerde enen man gheheten Marcolphus van aensichte seer mismaect ende lelijck: nochtans in der tonghen was hi seer wel geraect ende utermaten gespraecsam. Hi hadde bi hem sijn wijf die over seer rude was ende vervaerlicken. Alse coninc Salomon beide hadde doen comen voer hem stonden si malcanderen en besaghen Dese Marcolphus was van corter lengden ende dicke hi hadde het hoeft groot ende breet voerhoeft, ende dat root ende vol fronssen. die oeren hadde hi harachtich ten halven sinen wanghen hanghende. die oeghen hadde hy groot ende loopende Sijn onderste lippe was of hadde geweest van enen paerde. Ende den baert hadde hy stijf ende lelijck ghelijck eenen bock. die handen cort ende blockachtich. die vingeren grof ende dicke. ronde voeten ende die nose dicke midden met enen hovele die lippen groot ende dicke daensichte gelijc enen esel ende het haer van den hoofde gelijc enen bock die schoenen van sinen voeten waren wel ghelijck van eenen rustiere ende sijn huyt vuyl ende beslijcket synen rock daer hy mede ghecleet was, was cort al tot synen eerse streckende sijn cousschen hinghen hem gefronst ende sijn cleder waren van lelicker verwen Sijn wijf was cort maer over seer dicke met groten mammen ende was het haer van haeren hoofde gheclisset ghelijc distele. si hadde langhe wijnbrauwen borstelachtich, ghelijc den rugge van eenen varcken langhe oren ghelijc een ezel. drupende ogen. het aensicht ghelijc dye huyt verfronst ende swart ende op die groote mammen hadde sy gheset een broecke oft ghespan van een groten stucke loots Si hadde die vingheren cort ende die waren verciert met yseren ringhen. die nosegate hadde si wel groot. corte beenen ende rouwe ghelijck een beere Haer cleederen ruych ende verschoert van welken oft eene dier ghelijcken wive ghemaect heeft een iongelinck dese verskens.

…..