Download document

WILMARS, DirkDe psychologie van de Franstalige in Vlaanderen

…..
De jongedames uit de burgerij werden in het Frans opgevoed door de Franse zusters Urusulinen die zich hier te lande kwamen vestigen, en nadien gevolgd werden door talrijke andere Franse kloosterorden. Generaties in het Frans taterende meisjes kregen een opvoeding doordrongen van de geest van ‘le joli-joli’. Al die Franstaligen hebben in de 18 de eeuw niet één kunstenaar van enige betekenis voortgebracht.
…..
Er was in Vlaanderen inderdaad iets verschrikkelijks gebeurd. De bezittende klasse sprak een andere taal dan de bezitsloze. Daardoor werd de verspreiding van de Franse cultuur in het Vlaamse land ingedijkt. Het was niet mogelijk armzalig te leven en Frans te spreken, zoals het niet mogelijk was steenrijk te worden en toch Nederlands te blijven spreken.

…..
… omdat dit eigendomsrecht berust op het feit dat de anderen zich niet tegen de ‘usucapio’ of het–zich-toeëigenen’ is er een vorm van, omdat dit eigendomsrecht berust op het feit dat de anderen zich niet tegen de ‘usucapio’ verzetten. Wanneer echter de partij die laat begaan, hieraan een einde wil stellen, dan is de geprivilegieerde partij verontwaardigd, alsof haar het grootste onrecht wordt aangedaan.
…..
Maar welke morele verklaring gaven ze om de stille stem te sussen die zei dat ze met de kleine man toch niet handelden zoals het hoorde? Ze verklaarden doodgewoon dat zij zo handelden in het belang van de Nederlandstaligen zelf. Zij voelden zich deelachtig aan de rijkste cultuur van de wereld, terwijl ze het ‘Vlaams’ niet eens voor een taal hielden. Het probate middel om de Vlamingen uit hun minderwaardige situatie te bevrijden was ze Frans aan te leren.

…..
Iedereen was er grondig van overtuigd dat de kennis van de Franse taal in Vlaanderen de nuttigste van alle wetenschappen was. Men vroeg dus niet liever dan verfranst te worden. De Belgische staatslieden hoefden dus zeker geen duivels plan uit te broeden om de Vlaamse gewesten te verfransen.

…..
Maar er is een tovermiddel om beschaafd te lijken zonder het te zijn, en dat is: zich voordoen als een Franstalige. Sommigen zijn van huis uit Franstalig, maar voelen zich verplicht het zo luidruchtig mogelijk te affirmeren. Anderen worden zogenaamd Franstalig omdat ze succes hebben in zaken en een hogere status willen bereiken zonder er iets meer voor te doen dan Frans te leren. Ze zoeken de kringen op waar Frans gesproken wordt. Ze rijden paard, kopen een jacht of gaan jagen om in bepaalde clubs binnen te raken. … Ze dwalen rond de Rotary en andere clubs, …
…..