Download document

ANONIEM - Die Nachtegael die sanck een Liedt


Die Nachtegael die sanck een Liedt

Die Nachtegael die sanck een Liedt

Dat leerde ick,

Ick heb een verholen lief

die vryde ick

En die wil ick niet laeten, ja laten

Ick hoop' noch een cort half nacht

In mijns liefs arm te slapen.

Die Moeder van den bedde spranc

ontstac haer licht,

Sy vant haer jonste Dochter

op haer bedde nicht

Waer is sy nu ghegangen, ja gangen

Nu is mijn jonste Dochter wech

Met een soo vreemde manne.

Hy en was my alsoo vreemde niet

Hy had my lief,

Hy voerde my over die heyden

Hy misdede my niet,

Hy voerde my over der heyden, ja heyden,

Daer twee schoon liefkens t'samen gaen

Hoe noode ist dat sy scheyden.

Daer twee goe liefkens t'samen

aen den danse gaen,

Hoe vriendelic dat sy haer oochskens

op malcanderen slaen

Ghelijcken die morghen sterre, ja sterren

Mijn harteken is van sulcker aert

Bruyn oochskens sie ick gaeren.

Mijn harteken is veel wilder

dan een wilt Conijn

Dat en mach niemant temmen

dan die liefste mijn

Dat en mach niemant temmen, ja temmen

Dan den alderliefsten mijn,

dat is so fraeyen gheselle

Waren alle Duyvels soo,

En ick voer in der Helle.