Download document

DERINE, RaymondRepressie zonder maat of einde

…..
Tot in 1943 had “Le Soir” een oplage die schommelde tussen de 225.000 en bijna 280.000 lezers, “Le Nouveau Journal” omstreeks 50.000 en “La Légia”, vroeger “La Meuse” in 1840 zelfs 90.000. Bij wijze van vergelijking: de VNV-krant “Volk en Staat” had een oplage die geraamd wordt pp 55 à 60.000

…..
Volgens Meyers (van het Navorsingscentrum) zouden ongeveer 20.000 Walen aan het Oostfront zijn geweest, als men samentelt: het Waals Legioen, de Waalse SS (die het Legioen opvolgde), de NSKK- en Organisation Todt-eenheden. Personen met zeer Belgische overtuiging trokken mee ten strijde tegen Rusland, zelfs hogere Waalse beroepsofficieren.
…..
Ik besluit dit requisitorium met een tekst van de eerste Vlaamse Nobelprijswinaar voor geneeskunde, Prof. C. Heymans: “Maar de oorlog heeft een pijnlijke nasleep gehad. Wat aan de tegenstander zeer terecht verweten werd, is men in dit en in andere landen zelf gaan toepassen. Vervolgingen, onrechtvaardigheid, veroordeling om feiten en vergissingen tegen de geest van het regiem en de politiek van de machtsdragers, kwamen immers op ruime schaal voor. Het gerecht werd aan de wil en de eisen van ketterjagers en ongure elementen onderjukt. Wetten met terugwerkende kracht werden drastisch toegepast, in strijd met de Grondwet en de meest elementaire rechten van de mens. Een supergerecht in de vorm van administratieve commissies, werd, volgens het model van volksrechtbanken, opgericht en zijn willekeurige beslissingen hard doorgevoerd. Overal heeft men de mond vol met de Rechten van de Mens, maar nooit werden die Rechten zo erg verkracht. Men tekent heftig protest aan tegen de methodes die achter het IJzeren Gordijn worden gebruikt, tegen de onrechtvaardige en mensonterende behandeling van een kardinaal Mindzenty en een kardinaal Stepinac, maar men vergeet dat hier ten lande een Monseigneur van Assche op de meest onrechtvaardige wijze werd aangehouden, en om zuiver politieke redenen tot ter dood werd gefolterd, en dat niemand, vooral niet onder de hoge verantwoordelijke instanties, tegen zulke wraakroepende mishandelingen verzet heeft aangetekend. Men blijkt ook te vergeten dat vaders en moeders van kroostrijke gezinnen, alsook ouden van dagen en zieken, om politieke redenen, voor de kop werden geschoten in dit land! Is het niet wraakroepend dat oorlogsinvaliden om kleine fouten van alles werden beroofd, ook van hun magere pensioentje, wanneer oorlogswoekeraars weinig of niet werden getroffen? Men vergeet dat zoveel meisjes en vrouwen aan het gespuis werden vrijgegeven, dat zoveel huisgezinnen uit elkander werden gerukt, dat tienduizenden, onder wie ook veel vrouwen en kinderen, de slachtoffers zijn van epuratie en repressie, en als paria’s in dit zogezegde christelijk en beschaafd land behandeld worden.” ( Inleidend woord op de vergadering van 16 december 1951, AVOHV-Tijdingen)

…..