Test
Download document

BIJNS, Anna


Refrein (O doot, door u memorie)


Heere, alst my al afgaet, wilt my dan bystaen


O doot, door u memorie ic vereyse!

Weer ic voorwaert ga oft achterwaert deyse,

ic en mach niet ontvlien, dit doet my beven.

Ic moet wech, ic en weet waer leyt de reyse,

weer ter hellen oft ten hemelschen paleyse.

Maer tis seker, al dat ontfaen heeft leven,

moet sterven: tvonnis is so ghegeven,

hier tegen en is ook gheen appellatie.

Mijn dagen zijn ghetelt, mijn iaren zijn geschreven,

alle uren werde ick ter doot ghedreven,

ick en weet hoe oft waer, tijt oft spatie.

Mijn sonden sijn vele sonder comparatie,

en svyants tentatie sal my dan bevechten.

Dus mach ic arm sondaer wel roepen om gratie,

want sou my God naer mijn verdiensten rechten,

ic werde ghelevert den helschen knechten.

O bermhertige Jesu, dus roepe ic dy aen:

Heere, als my al afgaet, wilt my dan bystaen!


Als siecte mij quelt, niet om te verstrangen,

als den neuse scherpt en de blosende wangen

veerblecken, de lipkens bestaen te blauwene,

als men roept om biechte, alsment Cruys gaet langen,

als diveersche pijnen mijn lichaem prangen,

en als den pols beghint te flauwene,

als treeusweet hem pijnt door tvel te dauwene,

tvleesch na trotten walghelijc te stinckene,

als de huyt eertachtich begint te grauwene

en therte van uren tot uren begint te nauwene,

alsmen gaet couten van graven, van sinckene,

en mijn vrienden om tgelt bestaen te dinckene,

die meer mijn goet dan mijn leven begheeren,

alsmen Gods lichaem mij brengt met clinckene

en alsmen de leden gaet olien en smeeren,

als mijn maghe gheen spijse en can verteeren,

o Christe Jesu, wilt u ooghen op my slaen!

Heere, als my al afgaet, wilt my dan bystaen!


Als memorie faelgeert, de crachten beswijcken

en der doot voorboden openbaerlijc blijcken,

als mijn magen, die naer mijn goet sullen erven,

mijns niet en achten, maer na plonderen kijcken,

als de dootlijke nopen ter herten waert strijken,

en de leden vaste allenskens sterven,

Als ic allen eertschen troost moet derven

en allene moet comen voor Gods presentie

rekeninghe doen en den kerf afkerven,

wat ic misdaen hebbe, waer en hoe menich werven,

ende als mijn arm beladen conscentie

van cleyne ghebreken maect groote mentie,

die ic ghesont sijnde niet eens en achte,

als ic Gods stranghe rechtveerdige sententie

van uren tot uren ligge en verwachte,

als den dach voorby is en het naect den nachte

en my twijfelt, weer ic sal verdoemt sijn oft vrij gaen,

Heere, als my al afgaet, wilt my dan bystaen!


Als lutter yemant meer met my vermaect is,

deene moede gedient, dander moede gewaect is,

en elc mijnder moeyten begint te verdietene,

als den mont bitter, therte dorstich verspaect is,

als darme siele, die van duechden naect is,

sorcht Gods rechtveerdicheyt te genietene,

als dlichaem van vreesen begint te verschietene

en de tonghe niet meer en can gespreken,

alsmen daer wijwater bestaet te ghietene

en tscheepken hem pijnt na zijn haven te vlietene,

alsmen de ghewijde keerse doet ontsteken,

therte wilt bersten en dooghen breken,

als daer geen hope en is te ghenesene,

en my sullen geheyscht werden jaren en weken

van dat ic begonste eerst yet te wesene,

och, alsmen dendelveers begint te lesene

En de werelt sal seggen van my “tfy!” saen,

Heere, als my al afgaet, wilt my dan bystaen.


Prince


Princelijk Prince, door u liefde heet,

door u minnende herte, dat aent Cruyse spleet,

door u open vijf wonden boeyende root,

staet my by inde ure die ic niet en weet!

Ontfermt mijns dan door u bloedisch sweet,

dwelc ghij storte int hooken uyt vrese der doot!

Als ic ligghe en gape in duyterste noot

en mij niet volghen en sal dan mijn wercken,

sijt dan mijn leytsman, mijn Prince, mijn hoot

jont mij te nuttene dlevende broot

dwelc my in mijn pelgrimagie magh stercken!

Geef mij waarachtig, als kint der kercken,

volcomen biechte, al mijn Sacramenten,

en wilt mij beschermen onder u vlerken,

als mij bevechten de helsche serpenten!

U bitter doot wilt in mijn herte prenten,

mijn sondige besmette siele meucht ghij dwaen!

Heere, als my al afgaet, wilt my dan bystaen.Refereyn IV.

0 ongenadige doot, bloetgierige beeste,

Ghi vernielet al dat leven heeft ontfaen ;

Hoe rijc, hoe schoone, hoe subtijl van geeste,

Niemant en mach uwen schichte ontgaen .

Ghelijc ons Ecclesiastes duet verstaen,

De wijse sterven ghelijc de sotten.

T'herte verschrict, hoorende Jobs vermaen

Gelijc vuyl etter sal mijn vleesch verrotten

Int graf, als een cleet wert geten vanden motten

Eerde werden, so alst es van eerden gemaect .

Veel brooscher dan glas oft scherven van potten

Es de mensch, die alle uren ter doot genaect.

Wij gaen al te niete Thecuts spraect,

Gelijc wateren, die inder eerden sincken.

Ic seg peynsende, hoe suer dees not Overt gecraect

O Doot, hoe bitter is u ghedincken !

Wat mocht Sardanapalo sijn wellust baten ?

Wat helpt eere, rijckom oft hooverdije ?

Als de doot comt, moetment hier al laten.

Wat hielp Aristoteli sijn philosophije ?

Waer is Alexanders macht en heerschappije !

Dien alle de Werelt was to cleene,

Moest sterven en als een stinckende prije

In een graf van acht voeten rusten alleene.

Doot, ghi sijt alle menschen gemeene,

Een quale, daer niemant af en geneest,

Want wij sien, hier isser lutter oft geene,

Die over hondert jaer hier hebben gheweest .

En die hier nu sijn, ay lacen wat eest !

Sullen ooc eer hondert jaer in deerde stincken.

Dus seg is noch, soomen in schrifture leest

O doot, hoe bitter is u ghedincken .

Wat baette Salomon al sijn glorie ?

Wat holpen Mathusalem sijn lange jaren?

Waer is nu Julius Cesars victorie,

Die veel Coningen dwanc met sijnder scharen?

Waer sijn de machtige, die voor ons waren,

Die op de beesten der eerden reden ?

Dlichaem doot, die siele ter hellen gevaren,

En ander sijn opgestaen in haer steden.

Waer is Absalon die schoone ? overleden.

Waer is Sampson, Hercules, groot van crachte?

Haer graven werden met voeten getreden,

Sij liggen in deerde als dongeachte.

Waer is Primus en sijn edel geslachte,

Wiens glorie men in Troyen sach blincken ?

Waer is tGriecsche heyr, dat Troyen tonderbrachte ?

0 doot, hoe bitter is u ghedincken !

Ons daghen vergaen gelijc eenen roock

En ons leven en is niet dan eenen wint.

Wij gaen oppe als een bloeme en verdwijnen so oock,

Wanneer dat de doot comt, diet al verslint.

So geringe als ter werelt comt een kint,

Vindet hem met Adams misdaet belast,

Sterflijc, want Godt elcken te sterven verbint,

Om dat Adam de vrucht heeft ane getast.

De mensche comt ter werelt, als een vremt gast,

Hij begint to sterven, als hij wert geboren ;

Gelijc dwebbe eens wevers, als dlichaem wast,

Werden sijn dagen vast af geschoren.

Den boom des levens hebben wij verloren.

Diveersche gebreken doens dlichaem crincken.

Dus moeten wij sterven, ons ouders sijn voren .

0 doot, hoe bitter is u ghedincken !

Ons leven is cort, met lijden vervult

Door diveersche siecten schiet de doot haer stralen

En sterven is ons natuerlijcke schult,

Die elc metten lijve sal moeten betalen .

De doot sal comen, ten mach niet falen,

Onseker, wanneer, hoe oft in wat manieren .

Wij loopen ter doot, daechlicx corten ons palen,

Ghelijck totterzee loopen alle rivieren .

Het lichaem, dat wij nu schoone vercieren

En seer behaechlijk is int aensien,

Dat salmen gestorven ter eerden bestieren .

Diet beminden sullender dan of vlien,

En wat der armer sielen sal gheschien,

Is onseker ; noyt suerder sop om drincken.

Elc mach wel seggen, want het blijkt uut dien

0 doot, hoe bitter is u ghedincken

Gheen mensche soo sieck, so arm, so snoode,

Hi en vreest de doot en dat natuerlijck,

Want van beminden dinghen scheytmen noode,

Siele en lijf minnen malcanderen bruerlijck ;

En hierom scheyden sij oock seer suerlijck .

Want Christus hem selve vander doot verveerde,

Sweetende water en bloet uut anxste verveerlijc

Van vreesen der doot, die hij nochtans begeerde .

Geen Capitein, hoe vroom, so rasch te sweerde,

Peysende om de doot, hem schroemter teghen .

Weer wij te voete gaen oft rijden to peerde,

De doot vervolcht ons op alle weghen .

Si is onverwinnelijck, victorious, vol seghen,

Met geender wapenen en machmense crincken .

Dit doet mij segghen naer min oudt pleghen

0 doot, hoe bitter is u ghedincken !

De doot is den ouders inde deure

En de Jongers belacht sij over bergen en dal .

Niemant so jonc, so schoone in sijnen fleure,

Die weet oft hij morghen leven sal .

Wi moeten al vallen der naturen val ;

Snelder dan een looper vergaen ons daghen .

Dat wij niet en weten, is tvreesselijckste van al,

In wat manieren ons de doot sal craghen ;

Want de doot die leyt ons dusent lagen

Door oude, door siecte en door accidenten .

Deen verdrinct, dander valt, de derde wert verslaghen.

Deen sterft onversien, dander met veel tormenten.

Dus haelt de doot alle jare hare renten

Vander werelt, niet achtende, wiens vruecht mag mincken.

Wanneer wij dit in ons herte prenten,

0 doot, hoe bitter is u ghedincken

PRINCE.

Wij weten wel dat wij moeten sterven .

Waer of so willen wij ons dan vermeten ?

Stanc, vuylnis en wormen sullen wij erven,

En de wormen sullen ons vleesch op eten.

Altgene dat wij hier hebben beseten,

Blijft hier ; wij moeten der naect uut scheyen

En ons eerste herberghe wij niet en weten

Wij en moghen geen vrienden met ons leyen,

Wij moeten ons selven to reysen bereyen .

Wij en mogen geen boden voor ons senden.

De doot en sal oock niet lange beyen ;

Gelijc eenen scheme sal ons leven enden .

Wij sijn ter werelt comen met allenden ;

Wij moeten den wech gaen, so Jobs snaren clincken,

Daer wij niet weder dore en moghen wenden.


Refereyn

ICk houde voorwaer dat de helle is gheborsten

En dat al de duvels zijn uutghecropen

Al om is twist niet alleen onder de vorsten

Maer de leecken naer alder papen bloedt dorsten

Seerst hatende die meest haer sonden nopen

Tes al ghelooven betrouwen en hopen

Maer penitentie te doene wilt elc schouwen +

Om dat Christus bloet voor ons es ghedropen

Tes al voldaen den hemel es open

Wy en derven niet doen dan god betrouwen

Dees opinie regneert by mans en vrouwen

Waermen comt al de weerelt duere int ronde

Noch segghen de ketters weerdt om verspouwen

Dat wy gods geboden niet en cunnen gehouwen

Tes ommogelijc / alle ons doen es sonde
Het sijn al Christenen met den monde

Maer metten wercken sy als Turcken sneven

Recht oftmen gheen god oft gheen helle en vonde

O Christus Religie waer sydy bleven

Ons goede ouders devoot en simpele

Sijnde vanden heylighen gheest gheleert

Recht int gheloove sonder vouwe oft rimpele

Stichten kercken / en eerden gods timpele

Maecten beelden en hebben die sancten gheeerdt

De princen sijnde / ten gheloove bekeerdt

Maeckten oic kercken / en stichten canosijen

En hebben met haer goedt / gods dienst vermeerdt

Al haer landen duere / die sy hebben beheerdt

Waer af sijn comen / dees schoone abdijen

Vanden devoten Princen / dat moet elck lijen

Constantinus te Rome / veel kercken stichte

En liet dafgoden tempels / tot godshuysen wijen

Oic Karolus magnus / in sijnen tijen

Van cloosters te doen maken niet en swichte

Ware n dees blindt: nee n s / maer claerder va n gesichte

Dan de kercbrekers / die (god betert) nu leven

Siende den tijdt nu bi doen / seg ick ghedichte

O Christen Religie / waer sidy bleven
…..


Het is goet vrouwe syn, veel beter heere

H et is goet vrouwe syn, veel beter heere;

ghy maechden, ghy wyfkens, onthout dees leere.

Niemant hem te seere // om houwen en spoeye;

Men seyt: daer gheen man en is, daeren is geen eere;

maer die gecrygen can cost & cleere,

niet haest haer en keere // onder eens mans roeye.

Dits mynen raet, want soo ic vermoeye,

dagelycx vernoeye //, men siet dat gemeene.

Al is een vrouwe noch soo ryck van goeye,

sy crycht haest een boeye // aen haer beene,

ist dat sy trout; maer blyft sy alleene,

& sy haer reene // & suyver gehouwen can,

sy is heere & vrouwe: beter leven geene.

Ic en acht niet cleene // thouwelyck; nochtan:

ongebonden best, weldich wyff sonder man


Proper meyskens worden wel leelycke vrouwen,

erm danten, erm slooren, & dats duer het houwen.

Dit sou my doen schouwen thouwelyck voerwaer;

maer, wachermen! Als sy den man eerst trouwen,

sy meynen de lieffde en mach niet vercouwen;

dan ist hen berouwen // bovenmin dan een jaer.

Och! dat pack des houwelycx is alte swaer;

sy wetent openbaer diet hebben gedragen.

Een vrouwe lydt menigen ancxt & vaer,

als een man, hier oft daer //, gaet druck verjagen,

drincken & spelen, by nachten by dagen,

dan moet haer mishagen // dat sy ook oyt began.

Dus siet toe intyts, wildy nae niet clagen;

maer hoort myn gewagen //: wachter u van;

ongebonden best, weldich wyff sonder man.

Oock comt den man somtyts thuys droncken & sat,

als dwyff haer gewrocht heeft moede & mat;

want men moet al wat // doen, salmen thuys bestieren.

En wilt sy dan ooc eens rueren haer blat,

sy wert geslagen dan met vuysten plat;

dat droncken vol vat // moetse obedieren;

dan doet hy niet dan kyven en tieren;

dat syn de manieren //: wee haer die dat smaeckt!

Loopt hy dan elders by Venus camenieren,

peyst wat blyder chieren // datmen thuys dan maeckt!

Ghy maechden, ghy vroukens, aen ander u spaeckt,

eer ghy oock geraeckt // in sulcken gespan.

Al waert dat ghy my oock contrarie spraeckt,

my en roeckt wiet laeckt //, ick blyver noch an:

ongebonden best, weldich wyff sonder man.

Een vrouwe ongetrout moet derven smans gewin,

maer soo en derff sy oock niet wachten synen sin;

& nae myn bekin //, de vryheyt is veel weert.

Sy en wert niet begresen, gaet sy wt oft in;

en al moetse leven op haer gespin,

voerwaer veel te min // sy verteert.

Een ongebonden vrouwe wert allomme begeert;

al ist dat sy ontbeert // eens mans profyt,

sy is meester & vrouwe aen haren heert.

Te gane sonder steert // dats een groot jolyt;

sy mach slapen, waken, nae haren appetyt,

sonder iemants verwyt //. Blyft ongebonden dan;

och! de vryheyt moet syn gebenedyt.

Vroukens, wie ghy syt //, al crychdy eenen goeden Jan:

ongebonden best, weldich wyff sonder man.

prinche

Al is een vrouwe noch soo ryck van haven,

veel mans die achtense als hare slaven.

Siet toe als sy u laven // met schoone prologen,

en gelooftse soo saen niet, maer laetse draven;

want, my dunckt, de goede mans syn nu witte raven;

acht niet wat gaven // sy u brengen voer oogen:

als sy een vrouwe hebben int net getogen,

is lieffde vervlogen //; dit sien wy wel.

Int houwen wort menige vrouwe bedrogen,

die moet gedragen // groot swaer gequel:

haer goet wort gequist, de man valt haer fel;

ten is vry gheen spel //, maer noyt swaerder ban.

Tis somtyts om tgelleken & niet om tvel,

dat de sulcke soo snel //, seer liep & ran:

ongebonden best, weldich wyff sonder man.


Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween

Onlancx bezwaert zijnde met melancolijen,
De sinnen becommert, thooft vol phantasijen,
Van als overlegghende in mijn ghedachte,
Quam mij weijnich te voren dat mocht verblijen,
Aensiende de werelt nu ten tijen,
Zynde vol verdriets; dus werdt mij onsachte;
Dus dinckende, my phantazije voort brachte;
Twee mans persoonen mij haest in vielen,
Ghelijc van name, diversch van gheslachte:
Deen was Merten Luther , die dolinghe doet krielen,
Dander Merten van Rossom , diet al wil vernielen,
Die veel menschen bracht heeft in zwaer ghetruer;
Rossom quellet lichaem, Luther heeft de zielen
Deerlijc vermoort; dus esser cleijnen kuer
Tusschen hen bijen, elck es een malefacteur;
Ic engaef om den kuer niet mijnen minsten teen,
Maer want Luther de zielen moordt duer zijn erruer,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween.

Merten van Rossom heeft doen vanghen en spannen
Den landtman, roovende potten en pannen,
Makende hem therte alder bangste;
Merten Luther, weerdt tzijne van God ghebannen,
Heeft duer zijn erruer vrouwen en mannen
In tsviants prisoen bracht, dat es noch strangste;
Dat elck dus wilt rooven en trecken om dlangste,
Tcompt meest vuyt Luthers leere, twerdt noch bewesen.
Niemant en sal schier derven slapen van angste,
Want tgoet en ghemeene: wat volght vuyt desen?
Dat elck sonder vreese wilt een besiken lezen
Op zijns naesten erve, dblyckt alle daghe;
Waer om werdt Rossom ghelaect, Luther ghepresen,
Want zij zijn doch bije van eenen slaghe?
Luther es boost, ic en steecks onder ghen scrage,
Want hij onder de christen tgoet maect ghemeen.
Al wenscht men Merten van Rossom menigh plaghe,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween.

Merten van van Rossom met veel quaets ghespuys verselt,
Heeft menich schoon huys in brande ghestelt:
Maer Luthers boosheyt gaet verre boven screven;
Duer hem zyn kercken, cluysen, cloosters ghevelt,
Menich goedts mans kint, niet mueghelyc ghetelt,
Vuyten cloosters gheiaecht die nu deerlyc sneven;
Stelen en rooven daer zij by leven;
Van dien zijnder licht ooc onder Rossoms bende;
Waer om werdt Rossom dan alleene bekeven?
Leeliker dan zijne luydt Luthers legende.
Doet open u ooghen, ghy onbekende,
Die Lutherum loeft ende Rossom laect;
Aensiet Luthers bedryf, tbegin en dende,
Noch heeft hyt qualiker dan Rossom ghemaect;
Dit moet ghij lijden, hoe ghij de waerheyt messaect.
Ghy en kunt hier teghen niet gesegghen neen;
Maer, al zijn zij alle beijde van dueghden naect,
Noch schijnt Merten van Rossom de beste van tween.Ongebonden best, weeldig wijf zonder man


Ongebonden best, weeldig wijf zonder man

Het is goed vrouwe zijn, maar veel beter here.

Gij maagden, gij weduwen, onthoudt dees lere:

Niemand hem te zere om huwen en spoede.

Men zeit: daar geen man en is, daar en is geen ere;

Maar die gekrijgen kan kost en kleren,

Niet haast haar en kere onder eens man ‘s roede.

Dit is mijn raad: weest op uw hoede,

Want zo ik bevroede, ik zie 't gemene,

Als een vrouwe huwt, al is ze eêl van bloede,

Machtig van goede, zij krijgt aan haar bene

Een groten worpriem. Maar blijft zij allene,

En zij haar rene en zuiver gehouden kan,

Zij’ s here en vrouwe, beter leven nooit gene.

Ik en acht niet klene 't huwelijk, nochtan

Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.


Proper meiskens werden wel lelijke vrouwen,

Arm danten, arm sloren: hoort jong met den ouwen!

Dit zou mij doen schouwen 't huwelijk voorwaar.

Maar, wachermen, als zij de man eerst trouwen,

Zij menen de liefde en mag niet verkouwen;

Dan is 't hem berouwen eer een half jaar.

Och, het pak des huwelijks is al te zwaar!

Zij weten 't klaar, die 't hebben gedragen.

Een vrouwe maakt door vreze menig misbaar,

Als de man hier en daar gaat druk verjagen,

Drinken en spelen bij nachte, bij dagen.

Dan hoort men beklagen dat men ooit began,

Dan en mogen u helpen vrienden of magen.

Dus hoort mijn gewagen en wacht er u van:

Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.


Ook komt de man somtijds dronken en prat,

Als d'wijf haar gewracht heeft moede en mat;

Want men moet al wat doen, zal men 't huis bestieren.

Wil zij dan eens roeren haar snatergat,

Zo wordt zij geslagen met vuisten plat;

Dat dronken, vol vat moet ze obedieren.

Dan doet hij niet dan kijven en tieren,

Dat zijn de manieren: wee haar die 't smaakt!

Loopt hij dan elders bij Venus' kamenieren,

Peinst, wat blijder sieren men thuis dan maakt.

Gij maagden, gij weduwen, aan ander u spaakt,

Eer gij ook geraakt in zulk een gespan.

Al waar 't dat gij mij al contrarie spraakt,

Mij en roekt wie 't laakt, ik blijf er weer an:

Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.


Een vrouwe ongehuwd moet derven 's mans gewin;

Zo en derft zij ook niet wachten zijn zin.

En, na mijn bekin, de vrijheid is veel weerd.

Zij en wordt niet begrezen, gaat zij uit of in.

En al moeste zij leven op haar gespin,

Voorwaar veel te min zij alleen verteert.

Een ongebonden vrouwe wordt alom begeerd.

Al is 't dat ze ontbeert eens mans profijt,

Zij is meester en vrouwe aan haren heerd.

Te gane onverveerd, dat 's een groot jolijt.

Zij mag slapen en waken na haren appetijt,

Zonder iemands verwijt; blijft ongebonden dan,

De vrijheid te verliezen, geen meerder spijt.

Vrouwkens, wie gij zijt, al kreegdij een goede Jan,

Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.


Al is een vrouwe nog zo rijk van haven,

Veel mans die achten ze als haar slaven.

Ziet toe, als ze u laven met schone prologen,

En gelooft niet zo zaan, maar laat ze draven,

Want mij dunkt, de goei mans zijn witte raven.

Acht niet wat gaven zij u brengen voor ogen:

Als ze een vrouwe hebbe in 't nette getogen,

Is liefde vervlogen, dit zien wij wel.

In 't huwen wordt menige vrouwe bedrogen,

Die moeten gedogen groot zwaar gekwel;

Haar goed wordt verkwist, de man valt haar fel.

't En is vrij geen spel, maar nooit zwaarder ban.

't Is somtijds om 't geldeke en niet om 't vel,

Dat de zelke zo snel liep dat hij stan.

Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.