Test
Download document

VERLOOY, Johannes-Baptist

Verhandeling op d’Onacht der moederlyke Tael in de Nederlanden

Onze taal te Brussel

…..

Nooit is onze tael eenig aandacht verleent van 't hoog gezag. Nog hoogschool van Loven, nog onze Brusselsche Academi hebben haer ooit meer gedaen als niet verwerpen. Onze schrijfwijs is nog niet gevestigt ... Onze tael is gebannen uyt de toneelen, zij moet achterstaen in d'aenzienelijkste raden. Het meeste van onze liedjens ... bijnaer alle onze nieuwsbladeren ... zijn Frans, en 't zijn de Fransche alleen die daer van d'eer en 't nut bekomen; het zijn zij die hier meest de secretarissen en pedagogen zijn der groote(n), onze journalisten, onze gazettiers. In deze Fransdolheyd wulen wij nog tot den dag van heden, jae nu nog meer als ooit, en men ziet in onze tegenwoordige staetsomstandigheden de schoonste zaken miskleed of ontsierd door onze gebrekkigheden in die tael.

…..

… het Frans zal eenen groteren theater geven aen onze konsten; het Frans is bekend geheel de wereld door, en ons land is klyn, Mag eenen goeden vaderlander wel peyzen, mijn land is mij te klyn, het is my de moyte niet weerd? En de tael van 't Nederland, de tael der oude Belgen, de tael van den Vrydom, kan die verachtbaer zijn? Jae, het is de TAEL VAN DEN VRYDOM ... Zij is, 't geen aen geen andere gebeurt, verstrekt op zoo menige verschyde staeten: den onzen, den Hollandschen, den Luykschen, Hamburg, Lubeck, Dantzig, Aken en andere die ieder hun verschillig lot, hunne verschillige wisselvalligheden hebben ondergaan, en nogtans nergens kent zij slavernye of volmogendheyd van Eenen. Jae 't is DE TAEL VAN DEN VRYDOM! die 'k nooit met onze Fransverwaende my zal schamen, die 'k my altijd een eer zal achten te spreken en door myn Frans te doen doorschynen.

…..