Download document

ANONIEM -– Tsou een meysken gaen om wyn

Tsou een meysken gaen om wyn

Tsou een meysken gaen om wijn,

hout u canneken vaste,

savons in de maneschijn

by nachte, by nachte,

hout u canneken proper, Dianneken,

hout u canneken vaste.

Wat vants in haeren weghen staen,

hout u canneken vaste,

een fyn ghesel en dat was waer

by nachte, by nachte,

hout u canneken proper, Dianneken,

hout u canneken vaste.

Den ruiter sprak dat meysken toe,

hout u canneken vaste,

oft sie sinen wille wou doen,

by nachte, by nachte,

hout u canneken vaste.

Hoe weygerich dat dat meysken was,

hout u canneken vaste,

hij swanktse neder in ’t groene gras,

by nachte, by nachte,

hout u canneken vaste.

Doen hij sijn willeken hadde gedaan,

hout u canneken vaste,

schoon lief gy moogt wel huiswaerts gaen

by nachte, by nachte,

hout u canneken vaste.

Die ons dit liedeken eerstmael sanck,

hout u canneken vaste,

sien bellekens en gaven geen geclanck

by nachte, by nachte,

hout u canneken vaste.